Всички новини

Новини

Младежки обмен „До - Пътят на развитие на духа и тялото”

Младежкия ни обмен „До - Пътят на развитие на духа и тялото” е Проект под номер 2018-3-BG01-KA105-061013, воденот СК Ипон по ключова дейност К1, сектор Младеж, програма “Еразъм +”. Проектът събира в България младежи и техните лидери на възраст между 15 и 25 години от 3 държави – България, Румъния, и Гърция. Проектът има за целда създаде нова методология фокусирана към преодоляване на социалното изключване чрез изграждане на здравословни навици, подобряване на физическата култура и по-ясно осъзнаване на факторите, влияещи върху физическото, психичното, социалното и духовното здраве. Проектът ще се проведе от 16 до 23 август в гр. Банско.

Our youth exchange program  "Do – the way of development for the body and soul" is a Project№ 2018-3-BG01-KA105-061013. The project is led by SC "Ippon" with accordance to the Key activities K1 of the Youth section, Program "Erasmus +". The project gathers in Bulgaria youth people in the age between 15 and 25 and their leaders, all coming from 3 different countries - Bulgaria, Romania and Greece. The project aims to create new methodology, focused on overcoming the social exclusion, by building up healthy habbits, by improving the physical culture and by giving more clear understanding of the factors, which have influence on the physical, psychological, social and spiritual health. The project will be held in the period August 16th - August 23rd in the town of Bansko. Partners in this project are FEDERATIA ROMANA DE AUTOAPARARE and A. O. ALEXANDROS.

 

Дата: 2019-03-04