Всички новини

Новини

Покана общо събрание

СПОРТЕН КЛУБ ИПОН

 

 

П О К А Н А

 

         Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Спортен клуб Ипон, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.33 от Устава на сдружението, по своя инициатива свиква Общо събрание на членовете на 30.03.2018 г. от 12.00 часа в гр.София, ж.к. Банишора, ул. Иван Тургенев 2, заседателна зала, при следния дневен ред:

  1.       Приемане на отчетния доклад на Управителния съвет на СК Ипон за 2017 г.
  2.       Приемане финансовия отчет на СК Ипон за 2017 г.
  3.       Разни.

 Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението по седалището и адреса му на управление от 10.00 до 13.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негови представители, упълномощени с писмено пълномощно.

Регистрацията на делегатите започва в 11.30 часа.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ  на СК ИПОН Ви кани да присъствате на Общото събрание.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Александър Славков

 

 

 

Дата: 2018-02-27