Изтпити за ДАН

DAN-EXAMINATION KIHON
(↑ FORWARD, ↓ BACKWARD, → SIDE)

[SHO-DAN] - 130 EUR FROM ZENKUTSU DACHI GEDAN BARAI 1.↑ OIZUKI: SANBONZUKI (JODAN.CHUDAN.CHUDAN)
2.↑ SPINNING GYAKUZUKI: SANBONZUKI
3.↓ AGEUKE-URAKEN-GYAKUZUKI
 (AGEUKE-URAKEN:SAME ARM)
4.↑ SOTOUKE → ENPI ↑ SPINNING URAKEN-GYAKUZUKI
 (ENPI:KIBADACHI GYAKUZUKI: ZENKUTUDATI)
5.↓ UCHIUKE-KIZAMIZUKI-GYAKUZUKI-MAWASHI ENPI
FROM KOKUTSU DACHI 6.↑ SPINNING SHUTO UKE-KIZAMIGERI-NUKITE
 (NUKITE: ZENKUTSUDACHI)
FROM ZENKUTSU DACHI GEDAN BARAI 7.↑ MAEGERI-MAWASHIGERI-GYAKUZUKI
8.↑ MAEGERI-YOKOGERI-GYAKUZUKI
FROM ZENKUTSU DACHI (FACE TO EXAMINER) 9.MAEGERI-MAWASHIGERI (SAME LEG)
10.MAWASHIGERI-KEKOMI (SAME LEG)

[NI-DAN] - 145 EUR FROM ZENKUTSU-DACHI 1.↑ SANBON-ZUKI (↑ OIZUKI → GYAKUZUKI ↑ SPINNING GYAKUZUKI)
2.↓ AGEUKE-SOTOUKE-GEDANBARAI-UCHIUKE-MAEGERI, GYAKUZUKI (STEP BACK)
 (ALL UKE:SAME HAND)
3.↑ SANNBON-GERI
 (KIZAMIGERI-MAEGERI:BACK-MAWASHIGERI:FORWARD)
4.↓ AGEUKE,↑ MAWASHIGERI-URAKEN-OIZUKI
 (AGEUKE:BACKWARD)
FROM FUDODACHI GEDANBARAI 5.↑ OIZUKI
6.↓ SANBONZUKI
7.↑ SPINNING-URAKEN-GYAKUZUKI,↓ SPINNING BACK GEDANBARAI,↑ MAEGERI-OIZUKI
FROM ZENKUTSU DACHI (FACE TO EXAMINER) 8.MAEGERI-YOKOGERI-USHIROGERI

[SAN-DAN] - 170EUR FROM ZENKUTSU-DACHI GEDANBARAI 1.↑ CHANGE STEP, OIZUKI, SPINNING GYAKUZUKI
FROM FUDO DACHI 2.↑ SANBONZUKI (ALL FUDODACHI)
FROM ZENKUTSU DACHI 3.↑ OIZUKI-GYAKUZUKI(FRONT)-GYAKUZUKI(BACK 45°),
 SPINNING URAKEN-GYAKUZUKI
4.↑ OIZUKI -GEDANBARAI(SAME HAND)-GYAKUZUKI
FROM ZENKUTSU DACHI (SYOMEN) 5.
1.MAEGERI-GYAKUZUKI
2.KEKOMI-GYAKUZUKI
3.MAWASHIGERI-GYAKUZUKI
4.USHIROGERI-GYAKUZUKI

6.
1.MAEGERI
2.YOKOGERI
3.USHIROGERI
4.MAWASHIGERI(SAME LEG)


[YON- DAN] - 250 EUR FROM NEKOASHI-DACHI 1.↑ GEDANBARAI-GYAKUZUKI
FROM SANCHIN-DACHI 2.↑ OIZUKI FROM FUDO-DACHI 3.↑ MAEGERI-OIZUKI
4.↑ OIZUKI (FUDODACHI, KOKUTSU-DACHI, NEKOASHI-DACHI, SANCHIN-DACHI)

DAN-EXAMINATION
KUMITE. KATA


DANKUMITEKATA
SHO DAN
(1st.DAN)
JIYU KUMITE * 1 SHITEI KATA
* 1 SENTEI KATA
NI DAN
(2nd.DAN)
JIYU KUMITE * 1 SENTEI KATA
* 1 SHITEI KATA
SAN DAN
(3rd.DAN)
JIYU KUMITE * 1 SENTEI KATA
* 1 TOKUI KATA
YON DAN
(4th DAN)
JIYU KUMITE
REPORT: ANY TECHNIQUE
* 2 TOKUI KATA
(FREE CHOICE)
GO DAN
(5th DAN)
JIYU KUMITE
REPORT: ANY TECHNIQUE
* 2 TOKUI KATA
(FREE CHOICE)
ROKU DAN
(6th DAN)
REPORT: CONCERNING KUMITE * 2 TOKUI KATA
(FREE CHOICE)
NANA DAN
(7th DAN)
REPORT: CONCERNING KATA * 2 TOKUI KATA
(FREE CHOICE)

* SHITEI KATA: BASSAI-DAI. KANKU-DAI, JION, ENPI (COMPULSORY)
* SENTEI KATA: BASSAI-DAI. KANKU-DAI, JION, ENPI (OPTION)