Новини

Младежкият ни обмен "Междукултурен диалог на Балканите" е Проект под номер: 2020-3-BG01-KA105-094838, воден от СК Ипон по ключова дейност К1, сектор Младеж, програма “Еразъм +”. Проектът събира в България младежи и техните лидери на възраст между 15 и 29 години от 4 държави – България, Румъния, Северна Македония и Сърбия, обменът е с продължителност 8 дни – от 14.08.2021 до 21.08.2021. 
Основната цел на проекта е чрез спорт (физическа активност) да насърчи междукултурния диалог, взаимното разбирателство и толерантността между младите хора на Балканите, които принадлежат към различни социални и културни среди, но имат общо наследство и регионална идентичност,  водеща до по-добри социално-комуникационни умения.
 
Our Youth exchange program "Intercultural Dialogue in the Balkans" is a Project under number: 2020-3-BG01-KA105-094838, led by SC Ipon on key activity K1, Youth Sector, Erasmus + program. The project brings together in Bulgaria young people and their leaders of the age between 15 and 29 from 4 countries - Bulgaria, Romania, Northern Macedonia and Serbia, the exchange lasts 8 days - from 14.08.2021 to 21.08.2021.
The main goal of the project is to promote through sports (physical activity) intercultural dialogue, mutual understanding and tolerance between young people in the Balkans, who belong to different social and cultural backgrounds, but have a common heritage and regional identity, which lead to better social communication skills.
 
Дата: 2021-03-01

ПОКАНА

Здравейте, Приятели!!!

На 11.07.2020 г. в гр. София ще се проведе кръгла маса за проблемите свързани съсздравословното състояние сред младежит и методи за превенция.

Обучителната програма е в рамките на проекта „ Здравословие “, който СК ИПОН осъществява съвместно Министерството на младежта и спорта. Тя залага на различни елементи и образователни модели, обхващащи както информация за здравословното състояние на младежите в България и ЕС и за ползите от физическата дейност и пълноценното хранене, така и менторски класове и практически занимания, свързани с умението да общуваме, да работим в екип, да правим осъзнати избори и да преследваме целите си.

Проектът „Здравословие“се реализира от спортен клуб „Ипон“ с подкрепата на Министерството на младежта и спорта по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2020 ГОДИНА (Договор  с  ММС  № 25-00-35/16.06.2020 г. и генериран за проекта НПИМД - Н2-Т3-014).

Записванията на желаещите за участие, ще се осъществяват при инструкторите на клуба или на имейл адрес: ipponprojects@gmail.com

Всички са поканени!!!

Дата: 2020-06-22

СК Ипон стартира онлайн тренировки от 5.04.2020 г. 

За повече информация се свържете с инструкторите по групи.

 

Дата: 2020-04-04

Уважаеми родители,

За нас е много важно да се срещнем с Вас лично. Да Ви разкажем и покажем какво включва нашата програма „Превенция на агресивното поведение“. Да чуем Вашите мнения и предложения.

За какво ще говорим ние?

1.     Защо децата ни са агресивни?

2.     Какви са възрастовите особености в развитието им?

3.     Какво в съвременния свят влияе на това развитие?

4.     Какво е асертивно поведение?

5.     Как смятаме, в рамките на 8 месеца, активно да подпомогнем децата Ви:

-         да разчитат собствените си емоции и поведение;

-         да се ориентират и оценяват средата около себе си;

-         да управляват обстоятелствата, в които попадат…

Какво очакваме от Вас?

1.     Доверие.

2.     Въпроси.

3.     Предложения…

И както казва Ф. Рузвелт: „Може да нямаме възможност да подготвим добре бъдещето за децата, но можем да подготвим децата за бъдещето“.

Екипът на СК Ипон и Лабабилити Ви очакваме на 10.11.2019 г. (неделя), от 16 ч. в спортната зала на 149 СОУ "Иван Хаджийски"

Дата: 2019-10-29

Формуляр за уастие в младежкия ни обмен „До - Пътят на развитие на духа и тялото” е Проект под номер 2018-3-BG01-KA105-061013, воден от СК Ипон

 https://dox.abv.bg/download?id=e5b166bd31

Дата: 2019-06-03

В гр. Банско, от 16 до 23 август 2019 г. се проведе 8-дневен младежки обмен “До - Пътят на развитие на духа и тялото”! Проектът събра в България младежи и техните лидери на възраст между 15 и 25 години от 3 държави – България, Румъния, и Гърция.

Съвместно с екипа на LabAbility и гост-лекторите психолозите Ани Владимирова и Радостина Борисова бяха подготвени програма и обучение на тема „Насърчаване на здравословния живот и социалната активност. Превенция на агресивното поведение“.

Поканата към LabAbility да се присъединят в младежкия ни обмен „До - Пътят на развитие на духа и тялото” е с цел въвеждането на практически упражнения и теритични лекции, които да дадат завършеност устойчивост на проекта.

Младежкия ни обмен „До - Пътят на развитие на духа и тялото” е Проект под номер 2018-3-BG01-KA105-061013, воден от СК Ипон по програма “Еразъм +”. Основната цел на обмена е да предостави платформа за младите хора, идващи от различни места да изградят здравословни навици, да подобрят физическата култура и по-ясно осъзнаване на факторите, влияещи върху физическото, психичното, социалното и духовното здраве чрез спорта, и да придобият нови умения, за да споделят своето смислено послание.

Eight-day youth exchange program “Do-the way to develop the soul and the body” was held in the town of Bansko between 16 and 23 August 2019. The project gathered in Bulgaria youth people and their leaders in the age between 15 and 25 years from three different countries – Bulgaria, Romania and Greece. In cooperation with the LabAbility team the psychologist Ani Vladimirova prepared Program and training under the theme “Encouraging the healthy way of living and the social activity. Prevention of the aggressive behavior”. The  youth exchange program “Do-the way to develop the soul and the body” is a project under number 2018-3-BG01-KA105-061013, led by Sports Club “Ippon” with accordance to the program “Erasmus +”. The main goal of the project is to offer a platform for youth people, coming from different places, so that they could build up healthy habits, could improve their physical culture, could get clearer awareness of the factors, which influence the physical, psychological, social and spiritual health, using the sport, and could acquire new skills that will allow them to share their meaningful message.

Дата: 2019-08-26

Младежки обмен по програма Еразъм +, “ До - Пътят на развитие на духа и тялото” - ще се проведе в гр. Банско, от 16 до 23 август 2019.  

Дата: 2019-08-13

Младежкия ни обмен „До - Пътят на развитие на духа и тялото” е Проект под номер 2018-3-BG01-KA105-061013, воденот СК Ипон по ключова дейност К1, сектор Младеж, програма “Еразъм +”. Проектът събира в България младежи и техните лидери на възраст между 15 и 25 години от 3 държави – България, Румъния, и Гърция. Проектът има за целда създаде нова методология фокусирана към преодоляване на социалното изключване чрез изграждане на здравословни навици, подобряване на физическата култура и по-ясно осъзнаване на факторите, влияещи върху физическото, психичното, социалното и духовното здраве. Проектът ще се проведе от 16 до 23 август в гр. Банско.

Our youth exchange program  "Do – the way of development for the body and soul" is a Project№ 2018-3-BG01-KA105-061013. The project is led by SC "Ippon" with accordance to the Key activities K1 of the Youth section, Program "Erasmus +". The project gathers in Bulgaria youth people in the age between 15 and 25 and their leaders, all coming from 3 different countries - Bulgaria, Romania and Greece. The project aims to create new methodology, focused on overcoming the social exclusion, by building up healthy habbits, by improving the physical culture and by giving more clear understanding of the factors, which have influence on the physical, psychological, social and spiritual health. The project will be held in the period August 16th - August 23rd in the town of Bansko. Partners in this project are FEDERATIA ROMANA DE AUTOAPARARE and A. O. ALEXANDROS.

 

Дата: 2019-03-04

https://www.facebook.com/events/1081968212003931/permalink/1088670564667029/

Дата: 2019-06-04

СПОРТЕН КЛУБ ИПОН

 

 

П О К А Н А

 

         Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Спортен клуб Ипон, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.33 от Устава на сдружението, по своя инициатива свиква Общо събрание на членовете на 30.03.2018 г. от 12.00 часа в гр.София, ж.к. Банишора, ул. Иван Тургенев 2, заседателна зала, при следния дневен ред:

  1.       Приемане на отчетния доклад на Управителния съвет на СК Ипон за 2017 г.
  2.       Приемане финансовия отчет на СК Ипон за 2017 г.
  3.       Разни.

 Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението по седалището и адреса му на управление от 10.00 до 13.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негови представители, упълномощени с писмено пълномощно.

Регистрацията на делегатите започва в 11.30 часа.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ  на СК ИПОН Ви кани да присъствате на Общото събрание.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Александър Славков

 

 

 

Дата: 2018-02-27

                                  

СПОРТЕН КЛУБ ИПОН

 

 

П О К А Н А

 

         Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Спортен клуб Ипон, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.33 от Устава на сдружението, по своя инициатива свиква Общо събрание на членовете на 03.06.2019 г. от 11.00 часа в гр.София, ж.к. Банишора, ул. Иван Тургенев 2, заседателна зала, при следния дневен ред:

  1.       Приемане на отчетния доклад на Управителния съвет на СК Ипон за 2018 г.
  2.       Приемане финансовия отчет на Спортен клуб Ипон за 2018 г.
  3.       Приемане на изменения и допълнения в Устава на  Спортен клуб Ипон
  4.       Разни.

 Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението по седалището и адреса му на управление от 10.00 до 13.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негови представители, упълномощени с писмено пълномощно.

Регистрацията на делегатите започва в 10.30 часа.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ  на СК ИПОН Ви кани да присъствате на Общото събрание.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                      Александър Славков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 2019-05-03

Безплатни занимания по Шотокан Карате - До стартира  СК "Ипон" от март  до август  2019 г.  Проектът е по Програма на ММС „Спорт за децата в свободното време” 2019 г. и обхваща борбата с негативни явления сред подрастващите, сред които като понижена дееспособност, агресия, наднормено тегло.  С безплатните занимания по Шотокан Карате - До СК "Ипон" цели да подкрепи социализацията на децата в обществото и да подобри тяхната физическа активност. Проектът е за начално обучение на деца, които не са практикували Шотокан Карате - До.

Дата: 2019-03-13

Тази събота ще се проведе изпт за защита на степени. Мястото на провеждане  на изпита е фитнес център "Енерджи спорт" (https://energysport-bg.com). 

График на реда на изпитваните:

9:30 - 12:00 ч. - изпит за 9-то и 8-мо кю;

12:00 ч. - изпит за всички останали степени. 

 

 

 

Дата: 2019-01-07

СК „Ипон” организира зимен спортен лагер в курортен комплекс Боровец от 20.12.2018г. до 23.12.2018 г.

Лагерът ще се проведе на територията на хотелски комплекс 'Боровец Хилс".http://www.borovetshills-bg.com/

Очакваме Ви за да се забавляваме и тренираме заедно преди Коледните празници!

За повече информация може да се обърнете към инструкторите по групите!

Дата: 2018-11-10

https://www.livesport.bg/bylgarski-karatisti-obraha-medalite-na-svetovnoto-video-163818.html

Дата: 2018-11-09

Класиране на Световното първенство по Шотокан карате-До, 12.10.-14.10.2018г., Кишинев, Молдова

 

Христо Щерев - второ място дисциплина "Мастър";

Десислава Иванова - второ място дисциплина "Мастър";

Пламен Кирилов - първо място дисциплина кумите до 68 кг;

Борислава Ганева -  първо място дисциплина кумите + 58 кг; 

Адриана Ганева - първа място дисциплина open;

Илиан Илиев - първо място дисциплина кумите +80 кг;

Йордан Георгиев - трето място отборно кумите;

Александър Костадинов - първо място дисциплина кумите;

Ирен Христова - първо първо място дисциплина кумите до 53 кг., при 14-15 годишните момичета;

Стефани Костова - второ място дисциплина кумите при 16-20 годишните момичета;

 

 

 

 

Дата: 2018-10-15

ШОТОКАН - ПРОТИВ НЕГАТИВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ

ШОТОКАН - АЛТЕРНАТИВА НА ЗАВИСИМОСТИТЕ

ШОТОКАН – ПОЛЗИ ОТ ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

Дата: 2018-06-12

В гр. Габрово започва първа част на обучението по Проект „Шотокан – Пътят До Здравето“. То е насочено към младите хора за разпознаване на рисковите фактори, водещи до различни видове зависимости и за изграждане на трайни умения за справяне в рискови ситуации при упражняване на натиск от обкръжаващата ги среда.

Дата: 2018-06-10

Основната цел на проекта „Шотокан – Пътят До Здравето“ е да създаде необходимите предпоставки за промяна на негативните тенденции във връзка с агресивното поведение, пристрастяването към хазарта, алкохола, наркотиците, нездравословното хранене и липсата на двигателна активност сред младите хора. Той е насочен към младите хора и ще се осъществи в няколко града - Габрово, Банско, Разлог, Сандански  и София.

С реализирането на дву-модулно обучение и серия от информационни кампании, отворени демонстрации и срещи с младежи, нашите цели са:

-           Да пробудим у младежите интерес към здравословния начин на живот;

-           Да предоставим информация за рисковете от зависимостите – към алкохола, хазарта, наркотиците, опиатите и други;

-           Да предоставим на младежите „поле за изява“ и развитие на техните физически, психически качества и социални умения.

Дата: 2018-05-25

Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2018 г.

 

Дата: 2018-05-22

От 18.08.2017 г. до 25.08.2018 г. ще се проведе летния спортен лагер на СК "Ипон". Тази година лагерът ще е  в град Банско на територията на хотел "Св. Иван Рилски" (https://www.saintivanrilski.com/).

За повече информация може да се свържете с инструкторите ни групите.

Дата: 2018-04-29

На 20.05.2018 г от 11:00 ч. ще се проведе открита тренировка за всички членове на СК "Ипон" в  зала Сиконко в квартал Люлин (http://www.lulinsport.com/cat_3.html). На тренировката са поканени да се включат и всички родители! 

Ще  се проведе изпит за следните степени:

- 9 кю

- 8 кю

- 7 -мо кю.

 

Дата: 2018-04-27

 СК “Ипон“ излъчи двама нови стипендианти за новата спортна 2018 година. Това са Стоян Кисьов (16 г.) и Тони Пенчев (14 г.). През изминалата година двамата покриха максимален брой точки и бяха медалисти от РП, ЕП и СП. Те са  първи в  класацията  за едногодишна стипендия на СК “Ипон“, която е под формата на издръжка на състезателите при тяхната подготовка, участие в състезания и осигуряване на нужната екипировка.

    Стипендиите на СК “Ипон“ са  едногодишни и са за две възрастови групи 13-15 годишни и 16-18 годишни.  С тази инициатива клубът се стреми да стимулира  своите най-активни членове  при децата и подрастващите.

Дата: 2018-03-14

От месец март стартира ежегодната програма „Спорт за деца в свободното време“, по проект за ММС. Програмата ще е насочена към занимания по карате До Шотокан и ще се реализира в залата на фитнес център "Енерджи спорт". Условие за включване в тренировъчната програма е децата да не са практикували преди карате, стил Шотокан.

Желаещите могат да получат повече информация на телефон: + 3592 8320167 (Фитнес център „Енерджи спорт“), + 359 89 665 84 83;

 

Изпит за степен – 18.03.18 г. от 17:00 ч. в залата на Фитнес център „Енерджи спорт“.

 

13-то Национално индивидуално първенство по Шотокан Карате - До, което ще се проведе  в зала "София" на 24 Март до 14г. и 25 Март 2018 г. над 14г. 

Дата: 2018-03-14

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с осъществяване с дейности по проекта „ЗДРАВЕ, ДУХ, НЕЗАВИСИМОСТ” имаме удоволствието да Ви поканим на серия информационни кампании,  които ще се проведат в следния график в района на:

ОУ „Христо Смирненски”, гр. София – 20.09.2017 г.

СУ „ Професор Асен Златаров”, гр. София – 21.09.2017 г.

36 СУ „Максим Горки”, гр.София – 22.09.2017 г.

Участниците в събитието ще бъдат представители на СК „Ипон”, симпатизанти и младежи.

Дейностите по проекта се осъществяват по договор №25-00-52/19.07.2017г., генериран за проект № НПИМД-102-НЗ/2017 по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2017 г.

Председател на СК „Ипон”

Александър Славков

Дата: 2017-09-17
Кампания на Спортен клуб Ипон и Министерството на младежта и спорта  на проект финансиран по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година, направление „Активизирай младите“ с наименование „Здраве, дух, независимост“ по Договор с Министерството на младежта и спорта № 25-00-52/19.07.2017 г. и генериран за проекта № НПИМД-102-НЗ/2017.

 

Заедно насърчаваме младите хора да бъдат безкомпромисни към зависимостите и
агресията и да водят по-високо качество на живот, посвещавайки се на изкуството на
Шотокан Карате-до. 

 

Дата: 2017-07-23

Ръководството и инструктурите на СК "Ипон"  канят всички родители да се включат да тренират със своите деца на 22.11-23.11-24.11 2017 г. в съответните ни зали по райони. 

Скъпи родители заповядайте да преживеете заедно емоцията на една тренировка зедно с  вашите деца!

Очакваме Ви!

Дата: 2017-11-10

На 16.12.2017 г от 17:00 ч. ще се проведе открита тренировка за всички членове на СК "Ипон" в тренировъчната зала на Арена Армеец. На тренировката са поканени да се включат и всички родители! 

Ще  се проведе изпит за следните степени:

- 9 кю

- 8 кю.

 

Дата: 2017-11-07

СК „Ипон” организира зимен спортен лагер в курортен комплекс Боровец от 20.12.2017г до 23.12.2017 г.

Лагерът ще се проведе на територията на хотелски комплекс 'Боровец Хилс".

Очакваме Ви за да се забавляваме и тренираме заедно преди Коледните празници!

За повече информация може да се обърнете към инструкторите по групите!

Дата: 2017-11-06

Заминаване от гр. София - 25.08.17 г., в 8:00 ч. от Храм-паметник  "Свети Александър Невски"

Пристигане в гр. София - 01.09.17 г.

 

Дата: 2017-08-14

Изпитът за защита на степени ще се проведе на 30.06.2017г. в 107 ОУ  "Хан Крум" в квартал Лозенец на ул. "Димитър Димов".

Начало на изпита - 18:00 ч.

Дата: 2017-06-26

Открита тренировка "Подкрепи детето си със спорт"

Личният пример винаги е бил и остава най-мотивационната формула във всички области. Спортен клуб "ИПОН" инициира предизвикателство към всички родители на своите членове да подкрепят детето си в една открита тренировка. Очакваме Ви по спортни екипи на 27 май от 10:00 ч. в зала Арена Армеец (тренировъчна) за да преживеем заедно емоцията!

 

Дата: 2017-05-21

От 25.08.2017 г. до 1.09.2017 г. ще се проведе летния спортен лагер на СК "Ипон". Тази година лагерът ще е  в Международния младежки център "Indigo-Sun Kids”, Шкорпиловци.

Инфраструктурата на комплекса  предлага много възможности за отлично прекарване на младежи, както и на провеждане на спортни мероприятия, тренировки на спортни отбори и фестивали.

Територията на  лагера е на 150 метра от плажа (1-ва линия). Удобен, пряк път до плажа през пясъчни дюни, по пътека изградена от дървени скари. В района на Шкорпиловци морето е чисто, плажа е златист и просторен, дълъг 15 км. Плажът е оборудван с навеси и работи спасителна служба на Червения кръст. 

Инфраструктура

 

 

 

 

 

All Inclusive light – шведска маса

Дата: 2017-02-13
През уикенда в град Габрово се проведе националното отборно първенство и V национална купа по шотокан карате-до. Организатори на състезанието бяха карате клуб "Янтра", Община Габрово и Българска Федерация Шотокан Карате-До.

Над 336 каратеки от 17 клуба, в различни възрастови групи, се състезаваха в дисциплините "Ката" и "Кумите" в спортната зала "Орловец". Всеки състезател имаше право да участва и в двете дисциплини. В кумите отборно шампиони станаха каратеките на СК Ипон, които заслужиха 2 първи, 1 второ и 4 трети места, пред КК Спартак 14 и КК Fighters-NSA.

В ката отборно първи е КК Ронин с 2 първи и 1 второ места, следван от СК Ипон и КК Янтра.

Събитието получи специалната подкрепа от градоначалника на община Габрово Таня Христова, която освен, че бе гост на събитието и наблюдаваше с интерес единоборствата, награди и всички победители в различните категории.

Провеждането на националното отборно първенство пък стана възможно благодарение на финансовата помощ на Министерство на младежта и спорта. Надпреварата бе сериозна подготвителна тренировка за предстоящото световно първенство, което ще се проведе през октомври в България.

24-то SKDUN световно първенство по Шотокан Карате-До и 9-та Световна Кохай купа ще се състои от 7-9 октомври в Бургас.

Световното първенство се организира от Шотокан Карате-До на Обединените нации (Shotokan Karate Do of United Nations - SKDUN), чийто представител у нас е Българската Федерация Шотокан Карате-До (БФШК).
Дата: 2016-06-01

От 22.08 до 29.08 2016 г. ще се проведе ежегодния за СК "Ипон" летен лагер. Тази година той ще бъде в "Мурите клуб хотел" в близост до гр. Разлог и на 7 км. от гр. Банско. (www.murite.bg). За повече информация може да се обърнете към инструкторите по групите.

Дата: 2016-05-01

Тази година СК "Ипон" ще проведе открита тренировка с участието на всички свои членове в спортен комплекс Левски Сиконко. По време на тренировката ще се проведе изпит за 9-то и 8-мо кю. Ще бъдат наградени и най-успешните състезатели на клуба за изминалата спортна година.

Мероприятието ще започне в 14:00 ч.

Дата: 2016-06-01

 Изпитът за защита на 9-то,  8-мо и 7-мо кю ще се проведе на 14.05.2016г. в 107 ОУ  "Хан Крум" в квартал Лозенец на ул. "Димитър Димов".

Начало на изпита - 18:00 ч.

Дата: 2016-05-13

Изпит за защита на следните степени ще се проведе на 12.05.2016г. :

6-то кю, 5-то кю, 4-то кю, 3-то кю, 2-ро кю, 1-во кю.

Място на провеждане - фитнес център "Енерджи спорт" с адрес жк. "Банишора", ул. Иван Тургенев 2.

Начало на мероприятието - 19:30 ч.

Дата: 2016-05-03

Състезателите на спортен клуб „Ипон“ за пореден път дадоха своя принос в изключително успешното представяне на националния отбор по Шотокан Карате До. На проведеното на 01.04-03.04.2016 г. в Нюрнберг Европейско първенство, спечелиха 4 от общо 7 златни медала. Сред първенците и този път са Христо Щерев в дисциплината „Мастер“, Борислава и Адриана Ганеви в дисциплина кумите и Тодор Събев отново в дисциплина кумите.

Успехи постигнаха Анджей Згжива, Денис Николов и Христо Щерев в отборната ката, като взеха бронзовото отличие.

Кристина Свиленова взе сребърния медал в престижната категория „Мастер“.

Дата: 2016-04-07

През месец април изпитът за защита на степен ще се проведе на 23.04.2016г. в 107 ОУ  "Хан Крум" в квартал Лозенец на ул. "Димитър Димов".

 

Дата: 2016-04-13

СК 'Ипон" започна занимания по карате по програмата "Спорт за деца в свободното време". За повече информация тел: 02 8320167

Дата: 2016-02-21

Изпитът на 20.02.2016г. за защита на степен ще се проведе в 107 ОУ "Хан Крум" в квартал Лозенец на ул. "Димитър Димов".

Начало на изпита 10:00 часа.

Дата: 2016-02-18

На 29.11.2015г. СК „ИПОН“ ще проведе празничен турнир в чест на своята 20 годишнина. Мероприятието ще бъде под наслов „20 години СК „ИПОН“, и ще се проведе в зала „Левски Сиконко“ . В турнира ще вземат участие над 250 деца трениращи в клуба.

Програма-разписание на състезанието

09:00 ч. Подреждане на отборите за щафетни игри

9:30 ч. Щафетни игри (татами 1 и татами 2)

11:30 ч. Откриване на турнира – демонстрация на   художествените гимнастички на СК“Левски Триадица“, демонстрация на децата и  инструкторите на СК“Ипон“          

Награждаване на победителите от щафетните игри.

12:20ч. Мастър момчета 3-1 кю до 60 кг (татами1)

12:20 ч. Мастър момчета 3-1 кю над 60 кг (татами 2)

13:00 ч.Ката момчета 5-6-7 кю. (Татами 1)

13:00 ч. Ката момичета 5-6-7 кю (татами2)

13:40 ч. Мастър момичета зелени пояси, 4-5-6 кю до 45 кг. (татами1)

13:20 ч. Мастър момчета зелени пояси ,6 кю до 40 кг (татами2)

14:00 ч. Мастър момичета зелени пояси, 4-5-6 кю над 45 кг (татами 1)

13:50 ч. Мастър момчета зелени пояси, 6 кю над 40 кг (татами2)

14:20 ч. Мастър момчета сини пояси, 5-4 кю до 50 кг (татами1)

14:10 ч. Мастър момчета сини пояси, 5-4 кю над 50 кг (татами2)

14:50 ч. Награждаване на медалистите

Дата: 2015-11-20

Състезателите на СК"ИПОН" се представиха успешно на Световното първенство по Шотокан карате-До, което се проведе на 09.10.-11.10.2015г. в Суботица ,Сърбия.

При мъжете и жените това са:

Анджей Згжива - трето място ката, трето място отборно ката мъже, трето място отборно ката микс.

Денис Николов - трето място кумите, трето място отборно ката мъже, трето място отборно ката микс.

Ивайло Николов - трето място кумите, трето място отборно ката мъже.

Илиан Илиев - второ място кумите

Кристина Свиленова -  първо място дисциплина отборно кумите,трето място дисциплина "Мастър".

Бетина Батаклиева - първо място дисциплина кумите , второ място дисциплина кумите отборно жени.

Тодор Събев - второ място  дисциплина кумите 

Антоан Теофилов, Мартин Димитров, Йордан Георгиев - трето място отборно кумите при младежите.

При децата медалисти на Осмата Световна Кохай купа са:

Иван Лозанов - първо място дисциплина  кумите +40 кг,  при 12 годишни деца.

Камен Стефанов - трето място дисциплина  кумите -40 кг, при 12 годишни деца.

Никола Цанкарски - второ място дисциплина кумите, при 15 -16 годишните.

Светислав Тодоров -  трето място  кумите

Ръководството на СК "Ипон" благодари  на своите възпитаници за успешното представяне!

 

Дата: 2015-10-15

СК "Ипон" организира спортен зимен лагер от 19.12 до 22.12.2015 г. в куротен комплекс "Боровец". Отборът ще отседне в СПА комплекс “Боровец Хилс”.

Дата: 2015-10-28

 Определената дата  за изпта на 29.06.1015.(понеделник) ще се промени на 27.06.2015г.(събота).  Мястото на провеждане е фитнес център "Енерджи спорт"от 10:00 часа. Този изпит ще е последният преди лятната ваканция!

Дата: 2015-06-27

През месец юни ще се проведе изпит за покриване на степен. Определената дата е 29.06.1015. Този изпит ще е последният преди лятната ваканция!

Дата: 2015-05-19

На 18-19.04.2015г. се проведе  Европейско първенство по Карате-До  Шотокан в Латвия. Националният отбор на България спечели седем златни медала.

Състезателите на СК „Ипон“, завоюваха три златни медала и четири бронзови от индивидуалните дисциплини. В отборните срещи нашите състезатели се пребориха отново за призовите места.

Бетина Батаклиевапърво място кумите до 21 г. в категория  до 55кг.,първо място вотборно кумите микс, второ място отборно кумите жени.

Десислава Иванова – трето място кумите до 60 кг., второ място отборно кумите жени.

Христо Щерев – трето място дисциплина „Мастър“.

Кристина Свиленова – трето място дисциплина „Мастър“.

Тодор Събев – първо място кумите в категория до 70 кг., второ място отборно кумите мъже, второ място кумите микс.

Адриана Ганева – първо място кумите в категория до 60 кг., първо място отборно кумите жени, второ място кумите микс.

Борислава Ганева – трето място кумите в категория плюс 60 кг., първо място отборно кумите жени, второ място отборно кумите микс.

Пламен Кирилов – второ място отборно кумите, второ място кумите микс.

 

 

 

 

Дата: 2015-04-20

Ръководството на СК "Ипон" Ви уведомява ,че през месец април изпитът за покриване на степен ще бъде проведен на 29.04.2015г, в 19.00 ч. в залата на 36 СОУ "Максим Горки"(адрес: гр.София, ж.к. "Красно село", ул.Пирински")

 

Дата: 2015-03-20

Във връзка с предстоящия изпит на 21.02.2015г., ръковосдството на СК "Ипон", Ви уведомява ,че мероприятието ще има следната програма:

- 10.00 ч. - начало на изпита за 9 и 8 кю;

- 12.00 ч. - начало на изпита за всички останали степени в следния ред - 7,6,5,4,3,2,1 кю.

Изпитът ще се проведе във физкултурния салон на 43 ОУ "Христо Смирненски" ( София, бул. Сливница 45).

 

Дата: 2015-02-20

  Ръководството на СК "Ипон" уведомявя своите възпитаници, че тази година летният лагер ще бъде проведен в Международния Възстановителен Детско-юношески Център„ИндиГО Adventur" в периода  21.08 до 28.08.2015г

  Курортът е разположен на северното Черноморие на 70 км от Варна и на 20 км от Каварна, в стара дъбова гора, на брега на екзотичен залив, известен с редките си видове растения и непокътната природа. Многобройните археологически паметници, най-старите от които датират от около 8000 години назад, превръщат крайбрежието в уникален археологически резерват.В непосредствена близост се намират популярният природен парк 'Яйлата'.На територията на лагера има минерален извор.

  Комплексът разполага с широка спортна база , която включва следните съоръжения:

  За повече информация се обърнете към инструктортите по групи!

Дата: 2015-02-20

За настоящата 2015г СК "Ипон" обявявя график с предстоящите изпити за покриване на степени, както следва:

- 21.02.2015г. - всички степени

- 22.03.2015г. - всички степени

- 29.04.2015г. - всички степени

- 16.05.2015г. - всички степени

Дата: 2015-01-27

На 7.02.2015г, в София ще се проведе семинар по Дзадзен практики с монасите от дзен храма "Мокушозен-джи" - Букурещ, воден от Сенсей Йонут Кошин.https://www.facebook.com/events/1556918534563652

Практиките ще продължат през целия ден.Мястото на провеждане е в залата на Карате-до клуб „ШУ ХА РИ“ с адрес гр. София ул. Атанас Далчев (В гимназията по фризьорство и козметика).

По препоръка на учителите е желателно присъствието по време на цялата практика от 09:00 до 17:00 ч.

Цена: 25 лв.

Програма:
09:00 - 10:30 - Практика
10:30 - 11:00 - Почивка
11:00 - 12:30 - Практика
12:30 - 14:00 - Обедна почивка /обяд не е включен/
14:00 - 15:30 - Практика
15:30 - 16:00 - Почивка
16:00 - 17:00 - Практика

За да заявите участие или да получите информация, свържете се на
тел. 0897 96 46 88, Адриан Станев
или email: adrian.stanev@gmail.com

Дата: 2015-01-27


Възпитаникът на СК"Ипон" и национален състезател Христо Щерев беше избран за спортист на месец октомври от традиционната анкета на Пресклуб "България".Световният шампион събра най - много гласове сред спортните медии.С 10 гласа той е първи ,следван от европейския шампион по бокс при младежите Даниел Асенов със 7 гласа, и художествената гимнастичка  Невяна Владикова с 6 гласа,която е медалистка от турнира "Жулиета Шишманова".

На проведената на 13.11.2014г. пресконференция той беше награден със значката  "Златна България".

Освен златния медал Христо е и сребърен медалист от престижната дисциплина "Мастър".

През изминалата спортна година той стана и европейски шампион в Унгария,златен медалист от международния турнир "Шисейкан", и републикански шампион.

Дата: 2014-11-13

СК „ИПОН“ и Столична община организират ученически турнир по Шотокан Карате-До в подкрепа на София Европейска столица на спорта за 2018г.

Спортното събитие, в което ще се включат младежи от 6 столични общини ще се проведе на 22 ноември/събота/ от 9ч. в зала „Овергаз Арена“ в квартал „Младост“ 2.

Участие ще вземат 230 деца между 6 и 18 годишна възраст. Всеки един от учениците е преминал предварителни квалификационни кръгове. Те ще се състезават в 4 дисциплини : ката, кумите, щафетни игри и отборни срещи. За всички участници са подсигурени много награди.

Специални гости на събитието ще бъдат представители от Министерството на младежта и спорта и на Столична община, с чиято финансова подкрепа се реализира това спортно начинание.

Турнирът ще бъде уважен още от Александър Славков – президент на федерацията по Шотокан Карате-До,  Димитър Тодоранов -треньор на националния отбор и някои от носителите на световните титли от последното световно първество по Шотокан Карате-До.

Програмата и наредбата за турнира може да намерите в раздел спортен календар.

 

Дата: 2014-11-16

 На Световното първенство по Шотокан карате-До, което се проведе на 10.10.-12.10.2014г. в Домброва Горнича ,Полша,състезателите на СК "Ипон" завоюваха четири златни, три сребърни и осем бронзови медала.

При мъжете и жените това са:

Христо Щерев - първо място дисциплина кумите - 65 кг., второ място дисциплина

"Мастър".

Кристина Свиленова - първо място дисциплина отборно кумите, второ място кумите - 60 кг., трето място дисциплина "Мастър".

Бетина Батаклиева - трето място дисциплина кумите отборно,трето място дисциплина кумите микс, трето място дисциплина кумите отборно девойки.

Тодор Събев - трето място  дисциплина кумите - 70 кг.

При децата медалисти на Седмата Световна Кохай купа са:

Иван Лозанов - първо място дисциплина санбон кумите +40 кг, трето място ката 4-6 кю , при 11 годишни деца.

Камен Стефанов - първо място дисциплина санбон кумите -40 кг, при 11 годишни деца.

Владислав Хайдърски - трето място дисциплина санбон кумите +40 кг,при 11 годишни деца.

Никола Цанкарски - второ място дисциплина ката 6-5 кю,при 14-15 годишните,трето място дисциплина кумите -60 кг.

Ръководството на СК "Ипон" благодари  на своите възпитаници за успешното представяне!

 

Дата: 2014-10-20

    СК “Ипон“ излъчи двама стипендианти за новата спортна 2014г.-2015 година. Това са Илиян Илиев (17г.) и Александър Костадинов (14г.). През изминалата година двамата покриха максимален брой точки и бяха медалисти от РП,ЕП и СП. Те са  първи в  класацията  за едногодишна стипендия на СК“Ипон“,която е под формата на издръжка на състезателите при тяхната подготовка, участие в състезания и осигуряване на нужната екипировка.

    Стипендиите на СК“Ипон“ са  едногодишни и са за две възрастови групи 13-15 годишни и 16-18 годишни.  С тази инициатива клубът се стреми да стимулира  своите най-активни членове  при децата и подрастващите.


Александър Костадинов

Илиан Илиев

 

Дата: 2014-10-05

  Заявките се подават към инструкторите по групи. Крайният срок за заявки за организираните от БФШК транспорт и настаняване е до 20.08.2014г.Крайният срок за подаване на заявки към SKDUN е 20.09.1014г.

    За повече информация може да се обърнете към инструкторите по групи. 

Дата: 2014-08-14

Летният лагер на СК "ИПОН" тази година ще се проведе на курортен комплекс "Албена" от 23.08.2014г. до 30.08.2014г. В него ще вземат участие 90 човека. Ще присъстват всички инструктори на клуба. Лагерът ще бъде ръководен от Александър Славков - президент на БФШК и СК "ИПОН".

Дата: 2014-07-31