Всички новини

Новини

Междукултурен диалог на Балканите

Младежкият ни обмен "Междукултурен диалог на Балканите" е Проект под номер: 2020-3-BG01-KA105-094838, воден от СК Ипон по ключова дейност К1, сектор Младеж, програма “Еразъм +”. Проектът събира в България младежи и техните лидери на възраст между 15 и 29 години от 4 държави – България, Румъния, Северна Македония и Сърбия, обменът е с продължителност 8 дни – от 14.08.2021 до 21.08.2021. 
Основната цел на проекта е чрез спорт (физическа активност) да насърчи междукултурния диалог, взаимното разбирателство и толерантността между младите хора на Балканите, които принадлежат към различни социални и културни среди, но имат общо наследство и регионална идентичност,  водеща до по-добри социално-комуникационни умения.
 
Our Youth exchange program "Intercultural Dialogue in the Balkans" is a Project under number: 2020-3-BG01-KA105-094838, led by SC Ipon on key activity K1, Youth Sector, Erasmus + program. The project brings together in Bulgaria young people and their leaders of the age between 15 and 29 from 4 countries - Bulgaria, Romania, Northern Macedonia and Serbia, the exchange lasts 8 days - from 14.08.2021 to 21.08.2021.
The main goal of the project is to promote through sports (physical activity) intercultural dialogue, mutual understanding and tolerance between young people in the Balkans, who belong to different social and cultural backgrounds, but have a common heritage and regional identity, which lead to better social communication skills.
 
Дата: 2021-03-01