Всички новини

Новини

Покана общо събрание

                                  

СПОРТЕН КЛУБ ИПОН

 

 

П О К А Н А

 

         Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Спортен клуб Ипон, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.33 от Устава на сдружението, по своя инициатива свиква Общо събрание на членовете на 03.06.2019 г. от 11.00 часа в гр.София, ж.к. Банишора, ул. Иван Тургенев 2, заседателна зала, при следния дневен ред:

  1.       Приемане на отчетния доклад на Управителния съвет на СК Ипон за 2018 г.
  2.       Приемане финансовия отчет на Спортен клуб Ипон за 2018 г.
  3.       Приемане на изменения и допълнения в Устава на  Спортен клуб Ипон
  4.       Разни.

 Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението по седалището и адреса му на управление от 10.00 до 13.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негови представители, упълномощени с писмено пълномощно.

Регистрацията на делегатите започва в 10.30 часа.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ  на СК ИПОН Ви кани да присъствате на Общото събрание.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                      Александър Славков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 2019-05-03